?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 㶫ʮһѡǰһ:国旗上印q告Q真的是“作d营销”_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="㶫ʮһѡǰһ," /> <meta name="description" content="㶫ʮһѡǰһ:国旗上印q告Q真的是“作d营销”,q搜|ؓ您提供国旗上印广告,真的是“作d营销”最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199205.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('㶫ʮһѡѯ www.ysbxj.com','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> >国旗上印q告Q真的是“作d营销?/div> <div class="zx_wz"> <h3>国旗上印q告Q真的是“作d营销?/h3> <p><span class="hqxg">来源Q广搜网  日期Q?019/6/5 11:43:24   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199205&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">国旗上印q告Q真的是“作d营销?/div><div class="hqxg">                            来源Q中青评?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">差不多在两年前,q东电声市场营销股䆾有限公司(以下U“电声营销?向证监会递交了招股说明书Q?016q至2018q_该公司营收和净利润分别?3.68亿元?8.50亿元?6.05亿元?.62亿元?.10亿元?.73亿元。如果从净利润角度来看Q电声营销无疑要比大部分拟上市公司都强Q但该公司客LҎ较集中,同时l合毛利率出C滑迹象,诸多问题~nQ电声营销IPO之\会是坦途吗Q?/span></div><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">客户q于集中</span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">电声营销客户相对比较集中Q前五大客户占当期营业收入比重长期接q或过五成Q不利公司经营业l发展?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">招股书数据显C,报告期各期,公司前五大客L收入占公司当期营业收入的比例分别?2.46%?6.10%?6.89%。电声营销解释_公司营业收入主要来自互动展示、零售终端管理和品牌传播业务Q所处业务领域客户集中度相对较高?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span>资料来源Q招股书</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">客户q度集中Q显然会带来一定的风险。电声营销坦陈Q尽公怸要客户ؓ国际知名品牌企业且客h量逐年递增Q但如果主要客户因其自n所处行业经营状况发生重大变化或自nl营不善{原因而大q降低开展营销传播的相关预,或者因公司不能巩固和提高综合竞争优势导致关键客h失、不能持l拓展客h量、稳定客户关pdƈ扩大业务规模Q公司的l营业W在一定程度上受到影响?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">业内人士Uͼ惌破解q度依赖W一大客P着重在提高产品和服务的核心竞争力,q行更高层次定位Q将自n服务与其他类似机构区别开来?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">毛利率悄然下?/span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">营业收入和净利润虽然保持增长Q但l合毛利率却出现了下滑迹象,q让人对其未来发展潜力生担忧?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">招股书披Ԍ报告期内Q电声销售收入和净利润保持持箋增长。数据显C,2016q?2018q_电声营销的营业收入分别ؓ136,812.85万元?85,031.12万元?60,494.27万元Q年复合增长率ؓ37.99%Q营业规模保持稳定增长态势。同期内Q净利润分别?1,229.44万元?5,853.98万元?0,657.03万元Q?017q和2018q分别较上年增长41.18%?0.30%?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">公司主营业务发展态势良好Q但l合毛利率水q_净利润率呈C降趋ѝ报告期各期Q公司的l合毛利率分别ؓ26.88%?3.57%?1.89%。电声营销解释_׃公司不同l分cd业务发展速度各异带来的业务结构变动的影响Q从而导致报告期内主营业务毛利率有一定程度下降?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">q一步分析发玎ͼ电声营销的核心业务之一互动展示业务毛利率的下滑Q成为导致综合毛利率下滑的主要原因?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-br"></span>资料来源Q招股书</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">电声营销自认为,׃在互动展CZ务上的发展阶D늛对较为成熟,业务体量亦相对较大,故业务增速不及公司品牌传播、商品销售等业务的增速高Q致使互动展CZ务收入占业务L入的比例逐年下降Q报告期内分别ؓ58.04%?1.05%?2.60%。这U业务结构的变化带来的高毛利业务占比的下降,是其整体毛利率下降的最主要原因?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">但有IPO分析人士却给Z另外一U解读,电声营销在互动展CZ务方面增速放~,有可能是受到竞争Ҏ的挤压导致市模羃所致。数据显C,报告期各期电声营销互动展示业务分别取得?9,403.31万元?4,455.19万元?10,955.29万元的收入,2017q?018q较上年分别增长?8.96%?.88%Q均于营业规模q复合增长率37.99%水^。而这L变化Q已l能够说明问题?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">IPO前夕H击分红</span></span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">一边喊~钱Q想要通过上市来融资,但另一边却大手W分U,q种自相矛盾的做z,让市Zh士大g解。上市之前突dU迹象十分明显,也可能被监管层认为存在上市前分红、上市后圈钱陷阱的风险?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">对于上市{资的目的,电声营销解释Uͼ目前Q公怸营业务规模较大,在营销zd执行期间前期投入的活动费用较高。同Ӟ公司q年来着力开拓线上营销领域Q需要充金推动新业务的发展,资金规模成ؓ制约公司发展的瓶颈。相对于国内外大型营销服务企业Q公司融资渠道单一Q主要依赖于银行h和商业信用融资,资本实力待提高。上q劣势对公司快速发展生一定的不利影响。“募集资金到位后Q公司总资产和净资均将大幅增加Q资产负债率有所下降Q胦务状况将得到q一步改善,q将q一步壮大公司整体实力,提高竞争力,增强抗风险能力。”在招股书中Q电声营销q样展望未来上市融资的好处?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">但o人颇感意外的时候,电声营销却在上市前夕密集分红Q分U金额高?1,400万元。招股书披露Q报告期内,公司股利分配全部采用现金分红方式Q具体如下:</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">2016q?1?1日,公司召开2016q第二次临时股东大会Q审议通过2,400.00万元现金分红的议案?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">2017q??0日,公司召开2017 q第一ơ时股东大会,审议通过3,000.00万元现金分红的议案?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">2018q??1日,公司召开2018q第五次临时股东大会Q审议通过6,000.00万元现金分红的议案?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">截至本招股说明书{v日,上述现金分红均已实施完毕?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">Z选择在上市前夕突dU?市场分析人士表示Q如果上市前不分U,那么以后未分配净利润p由新老股东共享,老股东难免觉得不qQ另一斚wQ上市后老股东的持股比例会稀释,分红诱惑变少Q因为锁定期的限Ӟ通过股权转让变现短期也不可能Q因此上市前老股东乐意拿C部分现金。由此可见,q种行ؓ基本可以看做是老股东的一ơ“自肥”行为?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">据了解,目前电声营销主要有少数几个股东把控,公司控股股东、实际控制h通过直接、间接的方式合计持有发行?8.93%的股份。公司控股股东包括梁定郊、黄勇、曾俊、吴芟뀁袁金涛、张?名自然hQ该6名自然hZ致行动h?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">来源Q览富胦l网</span></p> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦国旗上印q告Q真的是“作d营销?/a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="//www.youdao.com/search?q=国旗上印q告Q真的是“作d营销? target="_blank">在有道搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索国旗上印广告,真的是“作d营销?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199204.shtml">国旗上印q告Q真的是“作d营销?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199203.shtml">C֪营销指南——卖安注意避免q些令用户反感的内容</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199202.shtml">市场营销到底做什么?5个关键词告诉你!</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199201.shtml">营销数据技术服务商U针pȝ收购RadioBuy ?通社</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199200.shtml">U班营销人员与非U班营销人员的区别在哪里Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199199.shtml">玩{体育营销Q百岁山玩到了点?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199198.shtml">可惜黄章良苦用心Q“小而美”战略失灵,|友Q被自家营销断后?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199197.shtml">q家车企无底U,涂抹国旗搞营销Q看了让人很愤?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199196.shtml">装修公司{֍后的8个营销动作</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199195.shtml">1%的锁客营销模式+99%的思维=盈利成交Q赶快抛弃你的惯性思维</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4032/504418.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4032/20190605111634.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4032/504418.shtml">环保透明PET热收~膜 一ơ性塑料pet热羃膜厂家定?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">Ƣ迎q入】新昌三星空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">Ƣ迎q入】新昌志高空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">Ƣ迎q入】新昌奥克斯I(全国各网?售后服务l修中心-热线</a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263680.shtml">Ƣ迎q入】高新区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263679.shtml">Ƣ迎q入】武汉老板油烟机售后维修(全国l一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263678.shtml">Ƣ迎q入】锦江区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263677.shtml">Ƣ迎q入】成华区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263676.shtml">Ƣ迎q入】武汉能率燃气灶售后l修Q全国统一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263675.shtml">Ƣ迎q入】武侯区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263674.shtml">Ƣ迎q入】青区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4709/2263673.shtml">Ƣ迎q入】武汉能率a烟机售后l修Q全国统一Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4736/2263672.shtml">Ƣ迎q入】成都ARISTONI(全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4625/2263671.shtml">Ƣ迎q入】金牛区前锋热水器(全国联保l修Q?售后服务热线电话</a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474191.shtml">Ƣ迎q入】泰州格CI各点=售后服务|站咨询</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474190.shtml">Ƣ迎q入~镇江LGz?《维修网站》各区售后服</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474189.shtml">Ƣ迎q入#Q泰州格CIQ网站各点#l修##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474188.shtml">Ƣ迎q入】上Ai燃气Ӟ全国联保l修Q售后服务热U电</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474187.shtml">Ƣ迎q入】上h格燃气灶Q全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474186.shtml">泰州格兰仕空调售后服务(各中心)特约总部l修</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474185.shtml">Ƣ迎q入《LGz机》全国各点客服电话售后服?</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474184.shtml">Ƣ迎q入#【LG滚筒z机维修电话各炏V售后服?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474183.shtml">Ƣ迎q入镇江LGz机】网站各?l修##</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474182.shtml">Ƣ迎q入】上FAGOR燃气Ӟ全国联保l修Q售后服务热U电</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4883/474181.shtml">Ƣ迎q入】上h下燃气灶Q全国联保维修)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/3196/474180.shtml">LGz机售后维修点查询|LGz机售后服务网</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>