?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 㶫ʮһѡ63:抗电商之战o共同借力是未来商业发展常态_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="㶫ʮһѡ63," /> <meta name="description" content="㶫ʮһѡ63:抗电商之战o共同借力是未来商业发展常态,q搜|ؓ您提供抗电商之战丨共同借力是未来商业发展常态最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.ysbxj.com/news/199148.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <div style="width:950px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align:left;"> <span class="span_1">您好Q欢q来到广搜网</span> <span class="span_2">[<a href="//www.ysbxj.com/login.html" class="login" style="color:#F53711">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="/promsgp1.htm" target="_blank">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="/buysp1.htm" target="_blank">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/newst0p1.htm" target="_blank">展会</a> <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>q搜|?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="//www.ysbxj.com/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></DD> <DD><a href="#">|站排名量</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('//www.ysbxj.com');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li class="hqxg"><a href="/javascript:window.external.addFavorite('㶫ʮһѡѯ www.ysbxj.com','q搜|?);">d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul class="hqxg"> <li class="active">采购</li> <li class="hqxg">企业</li> <li class="hqxg">产品</li> <li class="hqxg">资讯</li> <li class="hqxg">合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a></li> <li class="hqxg"><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li class="hqxg"><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li class="hqxg"><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li class="hqxg"><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li class="hqxg"><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span class="hqxg">您现在的位置:</span> > <a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> >抗电商之战o共同借力是未来商业发展常?/div> <div class="zx_wz"> <h3>抗电商之战o共同借力是未来商业发展常?/h3> <p><span class="hqxg">来源Q广搜网  日期Q?019/6/5 10:33:02   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=199148&t=news"></script>    <a href="javascript:;" onClick="window.external.AddFavorite(location.href,document.title)">我要收藏</a></span></p> <div class="hqxg">抗电商之战o共同借力是未来商业发展常?/div><div class="hqxg">                            来源Q及造空间设?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">全球最大的|上书店亚马逊创始hJeff Bezos曄有一句名aQ“我无法预测未来Q但我可以永q专注于客户惌的东西,因ؓ在零售业Q客hL希望更快、更Ҏ地提供更便宜的品。?/span></div><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics0.baidu.com/feed/42166d224f4a20a497a7b08d537d7526730ed0f0.jpeg?token=2f0e65ba897567e1c4c0ed1f75771fd1&s=1794C6215E62730F1A2C19D70300D0A0" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"><span class="bjh-image-caption" style="font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); display: block; margin-top: 11px; text-align: center;">电子商务在近q的发展占尽风头</span></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">管在某些方面难以预,但在未来<span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">电子商务</span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">?/span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">M领域</span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">?/span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">更危?/span>。仅杂货是8000亿美元的市场Q虽然无C行业已经从实体店转移到在U场所Q但也只?Q的商品在网上购买。无论是杂货q是零售Q与电子商务的较量都促成一Z大战的爆发?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">城市如何与电子商务提供商整合Q如何利用城市进行最后一英里交付Q对此,亚马逊有他们的应Ҏ施:</span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">他们的Prime Pantry计划现在正在试q送不易腐烂的商品和家用品Q而其可编E的Dash按钮让主要的客户可以在几U钟内就能重新订购洗?_等日常用品。他们的杂货配送服务更是受到Whole Foods在全国各地的实际支持Q同时他们还与承包商联网Q该承包商用于其日益增长的无~式食品配送服务,即亚马逊餐厅?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics5.baidu.com/feed/faedab64034f78f0bde253b6ba1ee751b2191cba.jpeg?token=f2b1d584a51c18906dc556bfb1d0fe42&s=A7B2578196236ABD8339DD420100B091" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"><span class="bjh-image-caption" style="font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); display: block; margin-top: 11px; text-align: center;">C商务中心设计风格独特性更?/span></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">q有沃尔玛,拥有遍布全国?,700安店,它可以让?0英里范围?0Q的国Z中获得极大的便利。这使得它比M其他公司Q都能更懂如何破解最后一英里的交付挑战。所以现在需要做的就是弄清楚如何建立一个可靠的物流|络?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p"><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">无论是杂货还是更大的零售业,</span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">他们?/span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">电子商务战争的最l赢安归lؓ哪家公司更好C解hc行?/span><span class="bjh-strong" style="font-size: 18px; font-weight: 700;">?/span>电子商务是关于塑造社会新文化的规范。电子商务在帮助Z成ؓ个hQ这不仅仅表现在我们可以单独购买M我们惌的东西,电子商务q对塑造完整的资金链条的重要参考h|也就是创建完整的物流链条?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics1.baidu.com/feed/ac6eddc451da81cbdeb1f41791493d120824314d.jpeg?token=860473cafea4721dfff98b3aa20003e5&s=BAB17184A222AAEE3C8385190300509A" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"><span class="bjh-image-caption" style="font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); display: block; margin-top: 11px; text-align: center;">实体零售业在夜间依旧z跃</span></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">攚w一个区域的其中一U方法是使用I的建筑物或廉h的徏{物Qƈ在这些区域徏立电子商务。中国正在徏讄态系l,他们正在建造预期具备智能储物柜的办公楼、公寓,q不仅仅是ؓ了最大限度地利用技术实现自动化Q还因ؓ他们不敢惌无法随时获得包裹的徏{在未来会有什么优ѝ?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics3.baidu.com/feed/c8177f3e6709c93d0d63b4ff5a1215d8d00054dd.jpeg?token=841bdb01b552842226be8bf9e2236d42&s=87226DA1DAF897EF5A388413030090D1" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"><span class="bjh-image-caption" style="font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); display: block; margin-top: 11px; text-align: center;">中庭在现在商业中心聚集h的作用来</span></div><p style="margin: 26px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">有专安,?025q_零售商不是通过渠道q行规划和执行,而是通过更全面的方式查看消费者接触点来支持一致的品牌体验。消费者将通过互联讑֤和各U^台同时与品牌合作Q共同借力成步杂货零售商的常态?/span></p><p style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bjh-p">电子商务对城市来说最重要的是促零售商们共同努力建立起配送中心。零售和杂货店战争将影响我们生活的方式是Q它仍然会我们成ؓ一个匿名的个体Q但是h们如何交往q且真正促ZZ间的互动时会产生何种q锁反应却是未知的?/span></p><div class="img-container" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 4px; font-family: arial; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="large" data-loadfunc="0" src="https://pics6.baidu.com/feed/1ad5ad6eddc451da69a907dd73d2bf62d0163259.jpeg?token=157c8e518a322200b6147022de8d1165&s=455339C0EE34A0DE4C648011030050D3" data-loaded="0" style="border: 0px; width: 537px; display: block;"><span class="bjh-image-caption" style="font-size: 13px; color: rgb(153, 153, 153); display: block; margin-top: 11px; text-align: center;">J华的街道和q的行?/span></div> <br /> </div><div class="bdsharebuttonbox"><A class=bds_more href="#" data-cmd="more"></A><A class=bds_qzone title=分n到QQI间 href="#" data-cmd="qzone"></A><A class=bds_tsina title=分n到新微?href="#" data-cmd="tsina"></A><A class=bds_tqq title=分n到腾讯微?href="#" data-cmd="tqq"></A><A class=bds_renren title=分nCh人网 href="#" data-cmd="renren"></A><A class=bds_weixin title=分n到微?href="#" data-cmd="weixin"></A></div> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left" style=" text-align:left;"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在百度中搜烦抗电商之战o共同借力是未来商业发展常?/a>    <img src="/images/haosou.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在好搜搜索抗电商之战丨共同借力是未来商业发展常?/a><br> <img src="/images/youdao.gif" width="60" height="20"><a href="//www.youdao.com/search?q=抗电商之战o共同借力是未来商业发展常? target="_blank">在有道搜索抗电商之战丨共同借力是未来商业发展常?/a>          <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a target="_blank">在搜狗搜索抗电商之战丨共同借力是未来商业发展常?/a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span class="hqxg"> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/news/199147.shtml">跨境电商亚马逊成为新风口Q三分钟带你L无货源模?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199146.shtml">䏀云”而上势如虹—镇q电商业ؓl济发展注入新动?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199145.shtml">跨境电商是趋势吗Q有前景吗?真正成ؓ卖家需要满什么要求?</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199144.shtml">曄׃aQ差炚w覆国内电商,如今破后他怎么样了Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199143.shtml">跨境电商被频频刷屏,亚马逊无货源模式I竟有何优势Q?/a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199142.shtml">发网陈婵Q会员、社区、社,三种C交电商的物怎么做?</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199141.shtml">国消费品牌刉商UL加注电商Q收入增长最快的高达400%</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199140.shtml">下沉市场有何力Q电商^台开始战略布局</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199139.shtml">爱风林伟:C交电商下半?关键在供应链</a></li><li class="hqxg"><a href="/news/199138.shtml">国二手奢侈品电商^?The RealReal 正式提交 IPO ?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2" style="height:auto;"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/product/4596/504417.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504417.shtml">Ƣ迎q入】新昌三星空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504416.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504416.shtml">Ƣ迎q入】新昌志高空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504415.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504415.shtml">Ƣ迎q入】新昌奥克斯I(全国各网?售后服务l修中心-热线</a></p></li><li class="hqxg"><a href="/product/4596/504414.shtml"><img src="//img.ggsgg.com/product/4596/20190605102113.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/4596/504414.shtml">Ƣ迎q入】新昌约克空?全国各网?售后服务l修中心-热线?/a></p></li> </ul> <div style="clear:both;"></div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="/comnews/4735/2263443.shtml">Ƣ迎q入】北京CUCINE燃气?全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4980/2263442.shtml">q东省揭阛_普宁市润通市场对接招商电?9980711965</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263441.shtml">Ƣ迎q入】太原松下中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263440.shtml">Ƣ迎q入】太原东芝中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/4735/2263439.shtml">Ƣ迎q入】北京SMEG燃气?全国联保)售后服务热线电话</a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263438.shtml">Ƣ迎q入】太原美的中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263437.shtml">Ƣ迎q入】太原格力中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263436.shtml">Ƣ迎q入】太原格力中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263435.shtml">Ƣ迎q入】太原大金中央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li><li class="hqxg"><a href="/comnews/3878/2263434.shtml">Ƣ迎q入】太原三׃央空调(全国联保l修Q售后服务热U电?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474042.shtml">厂家低h处理LҎ乐设?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474041.shtml">工厂升攚w低价处理v盗船怹讑֤</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474040.shtml">最受欢q的怹讑֤L船厂家直销</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/5023/474039.shtml">钢板焊接复轨器规?人字形复轨器材质</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4737/474038.shtml">市政电力抢修隔离护栏 黄黑塑料Ud铁马 施工隔离临时围栏</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4737/474037.shtml">可移动旉马护?建筑施工隔离围蔽镀锌带板印字市政围?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474036.shtml">二手怹讑֤低h转让全新</a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4725/474035.shtml">青岛合塑为您介绍HDPE塑胶防滑中空ht板的特?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474034.shtml">大型惊险刺激型游乐设备高I揽月最Ch?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4689/474033.shtml">新型怹讑֤高空揽月最Ch?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4737/474032.shtml">基坑护栏隔离|?临边工地安全护栏 建筑施工黄黑防护|?/a></li><li class="hqxg"><a href="/supply/4774/474031.shtml">Ƣ迎q入】ROCA壁挂?全国各网?售后服务l修中心-热线</a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul class="hqxg"> <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li class="hqxg"><a href="//www.ysbxj.com/" title="㶫ʮһѡѯ">㶫ʮһѡѯ</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?005-2020 <a href="//www.ysbxj.com" target="_blank">q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189</p> <p class="p_3">陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420? </div> </div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>